вторник, 27 октомври 2009 г.

Китайска азбука , йероглифи и още много...

部首目录

部首全名
发音         原字              旁型             翻意             例子
一画
1 点字旁 diănzìpáng 丶 точка 为、头、农
2 衡字旁 héngzìpáng 一 хоризонтална 才、三、不
3 竖字旁 shùzìpáng 丨 вертикална 师、肉、北
4 撇字旁 piĕzìpáng 丿 извита наляво 千、么、长
5 乙、钩旁 yĭ-gŏupáng 乙 (乛、乚) нагъната 了、以、买
二画
6 点横头 diănhéngtóu 亠 точка-хоризонтална 市、夜、变
7 两点水 liăngdiănshuĭ 水 冫 две точки вода 冰、冻、冷
8 秃宝盖 tūbăogài 冖 непълен покрив 写、军、冠
9 言字旁 yánzìpáng 言 讠(訁) реч (отляво) 话、谁、语
10 二字旁 èrzìpáng 二 二 две 干、云、些
11 十字旁 shízìpáng 十 十 десет 毕、直、卑
12 厂字头 chăngzìtóu 厂 厂 фабрика 厨、厕、历
13 三匡栏儿; 三匡 sānkuānglánr; sānkuāng(r) 匚 обграждащ (рамката на 医) 医、匠、区
14 卜字旁 bǔzìpáng 卜 卜 гадателна кост 卡、外、桌
15 立刀旁 lìdāopáng 刀 刂 изправен нож 剧、刚、别
16 同字匡儿 tóngzìkuāngr 冂 обграждащ (рамката на 同) 同、肉、周
17 八字头 bāzìtóu 八 八 осем 公、只、前
18 人字头 rénzìtóu 人 人 глава на човек 会、今、个
19 立人旁 lìrénpáng 人 亻 изправен човек 他、位、俄
20 勺字匡 shàozìkuāng 勹;孑;孓 лъжица 勺、句、够
21 儿字旁 érzìpáng 兒 儿; 兒 еризация 兄、先、光
22 几字旁 jǐzìpáng 几 几 няколко 凡、凤、凭
23 私字儿 sīzìr 厶 коленичил човек 能、台、参
24 又字旁 yòuzìpáng 又 又 отново 对、欢、叔
25 建之旁 jiànzhīpáng 廴 ключът на 建 廷、延、建
26 单耳旁 dān`ĕrpáng 耳 卩 едно ухо 印、危、卷
27 阜字旁 (左耳旁) fùzìpáng 耳 阝 ляво ухо 队、阳、附
28 邑字旁 (右耳旁) yìzìpáng 耳 阝 дясно ухо 邮、那、部
29 山字匡 shānzìkuāng 凵 обграждащ (рамката на 山) 出、画、凸
30 角字头 jiăozìtóu 角  рог 色、象、争
31 力字旁 lìzìpáng 力 力 сила 动、助、努
三画
32 三点水 sāndiănshuĭ 水 氵 3 точки вода 没、法、洗
33 竖心旁 shùxīnpáng 心 忄 изправено сърце 忙、性、怕
34 宝盖头 băogàitóu 宀 “капакът на съкровището” 字、安、客
35 将字旁 jiàngzìpáng 丬(爿) генерал (ключът на 将) 壮、将、妆
36 广字旁 guăngzìpáng 广(廣) 广 широк; обширен 床、应、店
37 门字匡 ménzìkuāng 门(門) 门(門) порта; врата 问、间、闭
38 走之旁 zŏuzhīpáng 走 辶(辵) краче 运、这、近
39 工字旁 gōngzìpng 工 工 работа 左、差、式
40 土字旁 tŭzìpáng 土 土 земя 墙、场、地
41 士字旁 shìzìpáng 士 士 воин 壶、壮、声
42 草字头 căozìtóu 草 艹(艸) трева 节、英、花
43 大字旁 dàzìpng 大 大 голям 太、奇、套
44 弄字底 nòngzìdī 廾 (пикт.) легло (долната част на 弄) 异、弄、开
45 尤字旁 yóuzìpáng 尤 尢 ключът на 尤 尤、尬、尴
46 寸字旁 cùnzìpáng 寸 寸 ключ “цун” (3,33 см.) 封、对、寿
47 弋字旁 yìzìpáng 弋 弋 стрела на корда 贰、式、忒
48 立手旁 lìshŏupáng 手 扌 изправена ръка 抱、打、把
49 小字旁 xiăozìpáng 小 小; малък 尔、当、省
50 口字旁 kŏuzìpáng 口 口 уста 哦、喝、吃
51 围字匡 wéizìkuāng 囗 обграждащ 国、回、因
52 巾字旁 jīnzìpáng 巾 巾 кърпа, плат 帮、币、市
53 山字头 shānzìtóu 山 山 планина 岁、出、岛
54 双立人旁 shuānglìrénpáng 人 彳 двама изправени хора 得、德、律
55 三撇旁 sānpiĕpáng 彡 три извити наляво 形、参、须
56 夕字旁 xīzìpáng 夕 夕 вечер 名、岁、多
57 折文儿 zhéwénpáng 文 夂 обърнато 文 备、处、夏
58 犬字旁 quănzìpáng 犬 犭 куче 狱、猫、猜
59 食字旁 shízìpáng 食 饣;飠 храна 饭、馆、饺
60 横山旁 héngshānpáng 山 彐; 彑 обърната планина 归、寻、帚
61 尸字旁 shīzìpáng 尸(屍) 尸 труп 局、屋、层
62 己字旁 jĭzìpáng 己 己; 已; 巳 ключ шести цикличен знак (ключ 己) 已、巴、导
63 弓字旁 gōngzìpáng 弓 弓 лък 弗、弱、强
64 屮 芻、屯、屰
65 女字旁 nǚzìpáng 女 女 жена 好、她、姨
66 幺字旁 yāozìpáng 幺 幺 едно 乡、兹、幽
67 子字旁 zĭzìpáng 子 子;孑;孒 孓 дете 学、孔、孩
68 绞丝旁 jiāosīpáng 丝 糸;纟;糹 коприна 经、纸、级
69 马字旁 mǎzìpáng 马 马;馬 кон 驴、驾、驻
70 巢字头 cháozìtóu 巛 гнездо 巢、災、巠
四画
71 四点底 sìdiăndī 火 灬 4 точки (отдолу/огън) 点、热、照
72 斗字旁 dŏuzìpáng 斗 斗 черпак 料、斜、斟
73 文字旁 wénzìpáng 文 文 писмен знак 齐、斑、斋
74 方字旁 fāngzìpáng 方 方 квадрат 房、放、施
75 火字旁 huŏzìpáng 火 火 огън 灰、灾、烤
76 心字旁 xīnzìpáng 心 心 сърце 志、想、意
77 户字旁 hùzìpáng 户 户 дом; род 房、所、扇
78 示字旁 shìzìpáng 示 礻(示) жертвен олтар 礼、祝、视
79 王字旁 wángzìpáng 王 玉;王;玊 император/ нефрит 班、现、球
80 韦字旁 wéizìpáng 韦 韦;韋 (обработена) кожа 韧、韫、韬
81 木字旁 mùzìpáng 木 木, 朩 дърво 板、柜、楼
82 犬字旁 quǎnzìpáng 犬 犬 куче 哭、臭、献
83 歹字旁 dǎizìpáng 歹 歹 зло 列、死、殊
84 车字旁 chēzìpáng 车 车(車) кола 轻、辆、轨
85 戈字旁 gézìpáng 戈 戈 копие 戋、成、我
86 比字旁 bǐzìpáng 比 比 сравнявам 毕、毙、皆
87 瓦字旁 wǎzìpáng 瓦 瓦 керемида 瓶、瓷、瓮
88 止字旁 zhǐzìpáng 止 止 спирам 正、此、肯
89 敲字旁 qiāozìpáng 攴 ръка с пръчка 敲、斅、敍
90 日字旁 rìzìpáng 日 日 слънце 晴、昨、明
91 曰字旁 yuēzìpáng 曰 曰 говоря 曲、者、曾
92 贝字旁 bèizìpáng 贝 贝(貝) мида 贵、赛、货
93 见字旁 jiànzìpáng 见 见(見) виждам; гледам 观、现、视
94 父字头 fùzìtóu 父 父 баща 爷、爸、爹
95 牛字旁 niúzìpáng 牛 牛; 牜 крава 物、牺、特
96 手字旁 shŏuzìpáng 手 手 ръка 拜、拿、拳
97 毛字旁 máozìpáng 毛 毛 косми 尾、毫、毯
98 气字旁 qìzìpáng 气 气 газ, въздух 氧、氛、氢
99 反文旁 fănwénpáng 文 攵 ръка с пръчка 收、改、敌
100 片字旁 piānzìpáng 片 片 парче 版、牒、牌
101 斤字旁 jīnzìpáng 斤 斤 брадва 断、斧、新
102 爪字旁 zhuǎzìpáng 爪 爪; 爫 нокти; сграбчвам 受、爱、爬
103 肉月旁 ròuyuèpáng 肉; 月 月 месо-луна 朋、脏、胖
104 欠字旁 qiànzìpáng 欠 欠 недостиг; липса 次、软、歌
105 风字旁 fēngzìpáng 风 风;風;凬 вятър 飒、飘、飓
106 殳字边 shūzìbiān 殳 殳 бамбуково оръжие 段、殿、殴
107 聿字头 yùzìtóu 聿 肀;聿 ключ „ю” 隶、肃、肆
108 毋(母)字旁 wú(mŭ)zìpáng 毋 毋 ключ „у” /ненужен/ 母、毒、每
109 水字旁 shuĭzìpáng 水 水;氺 вода 求、录、泉
五画
110 穴字头 xuèzìtóu 穴 穴 пещера 穿、穷、容
111 立字旁 lìzìpáng 立 立 стоя прав 站、音、童
112 病字头 bìngzìtóu 病 疒 болест 疼、痛、瘦
113 衣字旁儿;衣补儿 yīzìpángr;yībǔr 衣 衤 дреха 初、袖、被
114 示字底 shìzìdī 示 示 жертвен олтар (отдолу) 票、禁、示
115 石字旁 shízìpáng 石 石 камък 码、硬、碑
116 龙字旁 lóngzìpáng 龙 龙;龍;龜 дракон 砻、垄、龛
117 业字旁 yèzìpáng 业(業) 业 занимание; работа 业、凿、業
118 目字旁 mùzìpáng 目 目 око 看、睡、眼
119 田字旁 tiánzìpáng 田 田 поле 甲、申、由
120 四字头 sìzìtóu 四 罒 четири 罚、罪、罗
121 皿字底 Mĭnzìdī 皿 皿 съдина; посуда 孟、盖、盘
122 金字旁 jīnzìpáng 金 钅;釒 метал; злато 银、铁、铜
123 矢字旁 shĭzìpáng 矢 矢 стрела 知、短、矮
124 禾字旁 hézìpáng 禾 禾 житно растение 和、利、科
125 白字旁 báizìpáng 白 白 бяло 百、皂、的
126 瓜字旁 guāzìpáng 瓜 瓜 тиква 瓠、瓢、瓣
127 鸟字旁 niăozìpáng 鸟 鸟 птица 鸡、鸭、鹦
128 用字旁 yòngzìpáng 用 用 използвам 甩、甫、甭
129 矛字旁 máozìpáng 矛 矛 копие 柔、矜、蟊
130 疋字旁 pĭzìpáng 疋 疋; топ (плат) 蛋、楚、疑
131 皮字旁 pízìpáng 皮 皮 кожа 皱、皲、颇
六画
132 衣字底 yīzìpáng 衣 衣 дреха (отдолу) 表、裂、衰
133 羊字头 yángzìtóu 羊 羊; овца 美、着、盖
134 米字旁 mĭzìpáng 米 米 ориз 类、料、粉
135 耒字旁 lĕizìpáng 耒 耒 вила (сечиво) 耕、耗、耔
136 老字头 lăozìtóu 老 耂 стар 者、孝、老
137 耳字旁 ĕrzìpáng 耳 耳 ухо 取、聋、聚
138 臣字旁 chénzìpáng 臣 臣 чиновник 臣、卧、臨
139 西字旁 xīzìpáng 西 覀;西;襾 запад 要、票、栗
140 页字旁 yèzìpáng 页(頁) 页;頁 страница 顺、须、顿
141 虎字头 hūzìtóu 虎 虍 тигър 虎、虑、虚
142 虫字旁 chóngzìpáng 虫 虫 насекомо 虽、虾、蜜
143 缶字旁 fŏuzìpáng 缶 缶 делва 缸、缺、罂
144 舌字旁 shézìpáng 舌 舌 (анат.) език 乱、舒、辞
145 竹字头 zhúzìtóu 竹  бамбук 答、箱、笔
146 臼字旁 jiùzìpáng 臼 臼 кътник 臾、舀、舅
147 自字旁 zìzìpáng 自 自 собствен; самолично 自、息、臭
148 血字旁 xuèzìpáng 血 血 кръв 血、衄、衅
149 舟字旁 zhōuzìpáng 舟 舟 лодка; кораб 般、船、航
150 羽字旁 yŭzìpáng 羽 羽 пера 扇、翁、翰
151 艮字旁 gènzìpáng 艮 艮 ключ „гън” (трети цикличен знак) 良、既、即
152 紧字底 jĭnzìdī 系 糸 коприна (отдолу) 累、紫、紧
七画
153 辛字旁 xīnzìpáng 辛 辛 ключ „син” (осми цикличен знак) 辩、辫、辣
154 言字底 yánzìpáng 言 言 реч (отдолу) 訇、誉、誊
Съставител: Яна Шишкова
Поставил: Николай Пеняшки - Плашков
Може да продължите с интерес в следния сайт:    Всичко за Китай


Няма коментари:

Публикуване на коментар